ngày 5/12/2023:

08 giờ 00: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kết quả dự toán ngân sách năm 2023, Dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo đầu tư phát triển năm 2023, Kế hoạch năm 2024; Dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 ( Phòng Tài chính - KH chuẩn bị); (2) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (3) Nghe và cho ý kiến Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủynăm 2024; (4) Công tác tổ chức và cán bộ. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện uỷ

09 giờ 00: Thường trực UBND huyện dự làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất tiêu chí tách dự án độc lập đối với đề xuất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thôn Khe Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ (GM 4949 - Sở KHĐT; Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư

14 giờ 00: Đ/c Khiếu Anh Tú, phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Toà án tỉnh về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại Hồ sơ thụ lý số 85 ngày 20/10/2023 của TAND tỉnh (TB số 85-TA tỉnh). Địa điểm: Phòng Đối thoại (tầng 1) Toà án nhân dân tỉnh

ngày 6/12/2023:

08 giờ 00: Từ ngày 06-08/12/2023 ( Thứ Tư - Thứ Sáu ) Đ/c Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (GM 101 - HĐND tỉnh). Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

ngày 9/12/2023:

08 giờ 00: Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp trực tuyến UBND tỉnh: (1). Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung: (i). Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (ii). Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm; (2). Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch định hướng năm 2024 đối với: (i). Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (ii). Mô hình phát triển sản xuất gắn với thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng tỉnh; (iii). Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN01-1:2018/BYT của Bộ Y tế (GM số 1051-UBT; Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện

 
Hôm nay: ngày 4/12/2023

07 giờ 45: (Cả ngày) Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII qua hình thức trực tuyến ( GM 939 - TU). Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh