ngày 24/10/2017:

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI THANH TRA TỈNH THỐNG NHẤT VỀ KẾT QUẢ THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/QĐ-TTr NGÀY 07/6/2017 CỦA THANH TRA TỈNH VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN HẾT NĂM 2016.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN TỘC KIỂM TRA VIỆC ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2017.TẠI XÃ ĐẠP THANH

13 giờ 30: LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN TỘC KIỂM TRA VIỆC ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2017.TẠI XÃ THANH LÂM

14 giờ 00: DỰ GIAO BAN HDND HUYỆN THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2017.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

14 giờ 00: TỔ CHỨC ĐỐI SOÁT, XÁC MINH ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH GIỮA TỈNH QUẢNG NINH VÀ CÁC TỈNH LẠNG SƠN, BẮC GIANG.TẠI HỘI TRƯỜNG UBND HUYỆN HOÀNH BỒ

ngày 25/10/2017:

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN TỘC KIỂM TRA VIỆC ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2017.TẠI XÃ NAM SƠN

13 giờ 30: LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN TỘC KIỂM TRA VỀ VIỆC ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2017.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

ngày 26/10/2017:

08 giờ 00: KIỂM TRA NƯỚC THẤM NỀN ĐẬP TẠI KHU VỰC LÒNG SUỐI CŨ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC KHE MƯỜI, XÃ ĐỒN ĐẠC.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

ngày 3/11/2017:

08 giờ 00: DỰ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC (1957-2017).TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC

 
Hôm nay: ngày 23/10/2017

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VÀ LẬP HỒ SƠ THUÊ RỪNG LÀM ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP,RÀ SOÁT CHUYỂN ĐỔI ĐẤT,RỪNG QUY HOẠCH PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN ÍT XUNG YẾU SANG RỪNG SẢN XUẤT.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

14 giờ 00: DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY.TẠI PHÒNG HỌP BTV HUYỆN ỦY


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh