ngày 23/1/2018:

08 giờ 00: DỰ HỌP THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY.TẠI PHÒNG HỌP BTV HUYỆN ỦY

08 giờ 00: DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI DIỆN TÍCH LÚA MÀU KÉM HIỆU QUẢ SANG TRỒNG NGÔ CAO SẢN GIAI ĐOẠN 2015-2017.TẠI HỘI TRƯỜNG UBND HUYỆN ĐẦM HÀ

14 giờ 00: DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THƯỜNG TRỰC HDND HUYỆN THÁNG 01 NĂM 2018.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

ngày 24/1/2018:

08 giờ 00: DỰ HỌP THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 01 NĂM 2018.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

13 giờ 30: KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RÉT, DỊCH BỆNH, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VỤ XUÂN NĂM 2018.TẠI UBND CÁC XÃ THANH SƠN, NAM SƠN,ĐỒN ĐẠC

13 giờ 30: DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

 
Hôm nay: ngày 22/1/2018

08 giờ 00: KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RÉT, DỊCH BỆNH, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VỤ XUÂN NĂM 2018.TẠI UBND CÁC XÃ LƯƠNG MÔNG, MINH CẦM,ĐẠP THANH, THANH LÂM

13 giờ 30: DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA CÔNG AN HUYỆN.TẠI HỘI TRƯỜNG CÔNG AN HUYỆN

15 giờ 00: HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh