ngày 21/2/2019:

08 giờ 00: Dự HN quán triệt triển khai Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Địa điểm tại: Phòng họp số 4, tầng 3, nhà B – Trụ sở HĐND&UBND tỉnh. (Đ/c Nguyễn Công Quyền - PCT TTUBND huyện dự)

09 giờ 00: Dự họp qua cầu truyền hình trực tuyến: Nghe tập đoàn FLC báo cáo, đề xuất định hướng xây dựng Chính phủ số cho Tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm tại: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HFFND&UBND huyện.

14 giờ 00: Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ về kết quả thực hiện Kết luận số 208/KL-TU ngày 06/12/2018 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh. Địa điểm tại: Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ngày 22/2/2019:

08 giờ 00: Dự HN Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Lâm về nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện. Địa điểm tại: Hội trường Huyện ủy.

14 giờ 00: Dự HN Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạp Thanh về nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện. Địa điểm tại: Hội trường Huyện ủy.

 
Hôm nay: ngày 20/2/2019

08 giờ 00: Lễ giao nhận quân năm 2019. Địa điểm tại: Quảng trường Mùng 4/10.

09 giờ 00: Dự họp với các Doanh nghiệp và cơ quan liên quan Thống nhất nội dung đầu tư hạ tầng cụm CN Nam Sơn trước khi làm việc với các Sở ngành của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 551/UBND-XD6 ngày 24/01/2019. Địa điểm tại: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện (Đ/c Đinh Thị Vỹ - PCT UBND huyện dự)

09 giờ 00: Dự HN Đ/c Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ về công tác chuẩn bị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm tại: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

10 giờ 00: Dự họp với các Doanh nghiệp và cơ quan liên quan Thống nhất nội dung đầu tư hạ tầng cụm CN Nam Sơn trước khi làm việc với các Sở ngành của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 551/UBND-XD6 ngày 24/01/2019. Địa điểm tại: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện (Đ/c Đinh Thị Vỹ - PCT UBND huyện dự)

14 giờ 00: Dự họp với các cơ quan liên quan nghe báo cáo nội dung Tổ chức Lễ Hội Lồng Tồng năm 2019.Tại trụ sở UBND xã Đạp Thanh


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh