ngày 29/6/2017:

14 giờ 00: GIAO BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN QUÝ II.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

ngày 1/7/2017:

08 giờ 00: DỰ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG THAM GIA TRANH TỤNG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.TẠI HỘI TRƯỜNG TẦNG 4, KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ 2,THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 
Hôm nay: ngày 28/6/2017

08 giờ 00: DỰ TẬP HUẤN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2017.TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

14 giờ 00: HỌP TRỰC TUYẾN VỚI UBND TỈNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG:(1) ĐỀ ÁN DI DÂN TỔNG THỂ RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ NGUY HIỂM VÀ QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020.(2)ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.(3) CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh